Min ansökan

är en interaktiv hjälp till den sökande att ta sig igenom hela lovprocessen. Här kan man söka förhandsbesked, bygglov, rivningslov, göra en anmälan samt ansöka om dispens från strandskydd. Om lagen ändras spelar ingen roll - den interaktiva hjälpen lotsar rätt!

Via Min ansökan får de sökande all den information de behöver för att fullgöra sina skyldigheter och får samtidigt en förståelse för processen och dess förutsättningar. Därigenom minskar deras behov av att kontakta förvaltningen och underlagen för beslut blir bättre.

Den sökande uppmanas på ett tidigt stadium att tänka på anpassningen, energival, byggfelsförsäkring samt andra nödvändiga tillstånd och handlingar. Alla fackuttryck och begrepp som behöver förklaras leder till en ordförklaring och sökanden uppmärksammas på sådant som skall ordnas.

I stället för "krångliga" blanketter får den sökande svara på enklare frågor med förklaringar. De uppgifter som matas in återanvänds på alla blanketter så det räcker med en inmatning. Ansökan kan skickas till kommunen i digitalt format vilket sedan kan läsas in i diariet.

Vill du testa lovdelen så är det bara att logga in, inget ärende påbörjas.