Mark- och miljööverdomstolen avgör

01 nov 2013

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort att ett grannyttrande är bindande. Men de lämnar en brasklapp.

Domskäl

" Även om det i enskilda fall kan finnas ett visst utrymme för att återta ett medgivande under processens gång talar inte minst vikten av en effektiv och rättssaker process för att en part ska vara bunden av ett medgivande som legat till grund för ett beslut, om det inte visas att medgivandet byggt på felaktigt eller otillräckligt underlag eller av andra sådana skäl kan angripas."

MÖD 2013 2013-P 3194

Brasklapp

" Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolen tillåter därför med stöd av 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar att domen överklagas till Högsta domstolen."