Mark- och miljööverdomstolen avgör

29 nov 2013

Ett nytt altanräcke betraktades som en fasadändring

"Av utredningen framgår att den åtgärd för vilken bygglov sökts består i att på en tillbyggnad i form av ett garage sätta upp räcken och på så sätt skapa en veranda. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning innebär en sådan åtgärd inte en volymökning, vilket är en förutsättning för att åtgärden ska bedömas som en tillbyggnad. I stället är åtgärden att betrakta som en fasadändring (jfr RÅ 2009 ref 67 I-III)."

MÖD 2013-P 5608